Das Ortsfamilienbuch für den Kreis Treuburg - Familienkarte
Das Ortsfamilienbuch für den Kreis Treuburg - Familienkarte
2 Dez 1859, Marggrabowa
✳︎ 1829 errechnet
8 Nov 1889, Dombrowsken (Königsruh), Kreis Oletzko
Morgner (1863); Käthner (1866, 1869, 1874, 1878, 1879, 1881, 1889); Eigenkäthner (1871); Losmann (1870, 1883)
🏠 1859, Dombrowsken (Königsruh), Kreis Oletzko
✳︎ 1839 errechnet
17 Jan 1899, Dombrowsken (Königsruh), Kreis Oletzko
 
🏠 1859, Dombrowsken (Königsruh), Kreis Oletzko
Kinder
Samuel Buyny(1860 errechnet - 25 Jul 1870)
Gottlieb Buyny(26 Okt 1863 - 1 Jul 1878)
Wilhelmine Buyny(26 Aug 1866 - 23 Nov 1883)
August Buyny(12 Mär 1869 - )
Marie Buyny(30 Nov 1871 - )
Charlotte Buyny(14 Mai 1874 - )
Amalie Buyny(5 Feb 1879 - )
Luise Buyny(8 Jul 1881 - )
update vom 7. April 2019
76.387 Personen